Sarsaparilla Sam 2016 - Hastings Old Town Carnival Week

Sarsaparilla Sam2016

Entertainment from Sam!